Untitled Document
 
 
 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 37/2553

ปีที่ 20 ฉบับที่ 36/2553

ปีที่ 19 ฉบับที่ 35/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 34/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 33/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 32/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 31/2550

ปีที่ 16 ฉบับที่ 30/2550

ปีที่ 15 ฉบับที่ 29/2549

ปีที่ 15 ฉบับที่ 28/2549

  

   ฝ่ายคอมพิวเตอร์
   วิทยาศาสตร์
   สุขศึกษา และ พลศึกษา
   ภาษาไทย
   ภาษาอังกฤษ
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   ศิลปศึกษา
   คณิตศาสตร์
   เรื่องน่ารู้
   นิทานออนไลน์
   หนังสือน่าอ่าน
   e-Book สำนักเทคโนโลยี เพื่อการเรียนฯ

 
 
 
 
Untitled Document
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
 สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
 สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่


 
 

 

 
 
 
บันทึกข่าววันที่ 3 August 2552 - 17:50:58 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระวิชาศิลปศึกษา จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา

             

          นางสาวอรทัยใจนวลหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาศิลปศึกษา โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา

เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2552 ทางกลุ่มสาระวิชาศิลปศึกษา ร่วมกับ กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ “สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา และ โครงการเชฟรุ่นเยาว์” ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
            -การประกวดระบายสีภาพ “การละเล่นของเด็กไทย” ระดับ อ.1-3 และ ป.1-3
            -การประกวดการทำแตงไทย ระดับ อนุบาล 1-3
            -การประกวดการทำอาหารพื้นบ้าน ระดับ ป.1-ม.6
            -การประกวด “ส้มตำลีลา” ระดับ ป.4-6
         -กิจกรรมการประกวดจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.1-3
           -กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา การฟังขับซอพื้นเมือง โดยศิลปินแห่งชาติ
           -กิจกรรมการแสดงนิทรรศการวิชาการ ทัศนศิลป์ ฯลฯ

 

ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนัก และอนุรักษ์ ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและ

ประเพณีอันดีงามของล้านนา โดยกำหนดพิธีเปิดงาน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2552 เวลา 08.20 น.

ณ ลานกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้นเรศวร โดย ดร.อุทัยสื่อกระแสร์ เจ้าของ-ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน  เป็นประธาน พร้อมชมวิพิธทัศนาละครอิงประวัติศาสตร์ “เลือดสุพรรณ” จากการแสดงของนักเรียน อีกด้วย ..