โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่


กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตย

              นางสาวดวงกมล  ผดุงทรัพย์  หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยในวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญ ทางกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา จึงได้กำหนดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยขึ้น ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2552 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
               1. กิจกรรมการให้ความรู้หน้าเสาธง เรื่องของวันรัฐธรรมนูญ
               2. การจัดบอรด์ความรู้หน้าห้องเรียน เรื่องของวันรัฐธรรมนูญ
               3. การประกวดระบายสีภาพอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ระดับ อ.1-3
               4. การประกวดเขียนบรรยายใต้ภาพ ระดับ ป.1-3 
               5. การแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย ระดับ ป.4-6
               6. การประกวดการจัดบอรด์นิทรรศการ หัวข้อ ประชาธิปไตยในประเทศไทย ระดับ ม.1-3
               7. การประกวดการโต้วาที หัวข้อ ประชาธิปไตยในประเทศไทย ระดับ ม.4-5
               8. การประกวดการแข่งขันทำแผ่นพับสื่อรณรงค์การไปเลือกตั้ง ม.4-5 

               ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจประวัติ ความเป็นมาของวันรัฐธรรมนูญ หลักการ และความสำคัญของประชาธิปไตย และเพื่อให้นักเรียนได้ประพฤติตนตามระบอบประชาธิปไตย ...

บันทึกข่าววันที่ 8 December 2552 - 07:59:39 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์