Untitled Document
 
 
 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 37/2553

ปีที่ 20 ฉบับที่ 36/2553

ปีที่ 19 ฉบับที่ 35/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 34/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 33/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 32/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 31/2550

ปีที่ 16 ฉบับที่ 30/2550

ปีที่ 15 ฉบับที่ 29/2549

ปีที่ 15 ฉบับที่ 28/2549

  

   ฝ่ายคอมพิวเตอร์
   วิทยาศาสตร์
   สุขศึกษา และ พลศึกษา
   ภาษาไทย
   ภาษาอังกฤษ
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   ศิลปศึกษา
   คณิตศาสตร์
   เรื่องน่ารู้
   นิทานออนไลน์
   หนังสือน่าอ่าน
   e-Book สำนักเทคโนโลยี เพื่อการเรียนฯ

 
 
 
 
Untitled Document
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
 สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
 สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่


 
 

 

 
 
 
บันทึกข่าววันที่ 8 December 2552 - 07:59:39 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตย

              นางสาวดวงกมล  ผดุงทรัพย์  หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยในวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญ ทางกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา จึงได้กำหนดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยขึ้น ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2552 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
               1. กิจกรรมการให้ความรู้หน้าเสาธง เรื่องของวันรัฐธรรมนูญ
               2. การจัดบอรด์ความรู้หน้าห้องเรียน เรื่องของวันรัฐธรรมนูญ
               3. การประกวดระบายสีภาพอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ระดับ อ.1-3
               4. การประกวดเขียนบรรยายใต้ภาพ ระดับ ป.1-3 
               5. การแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย ระดับ ป.4-6
               6. การประกวดการจัดบอรด์นิทรรศการ หัวข้อ ประชาธิปไตยในประเทศไทย ระดับ ม.1-3
               7. การประกวดการโต้วาที หัวข้อ ประชาธิปไตยในประเทศไทย ระดับ ม.4-5
               8. การประกวดการแข่งขันทำแผ่นพับสื่อรณรงค์การไปเลือกตั้ง ม.4-5 

               ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจประวัติ ความเป็นมาของวันรัฐธรรมนูญ หลักการ และความสำคัญของประชาธิปไตย และเพื่อให้นักเรียนได้ประพฤติตนตามระบอบประชาธิปไตย ...