โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่


เผยรายฃื่อครูดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ

               

          นางสังวรณ์เพ็ญพานิชผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม ของทุกปี ทางสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีเด่นในแต่ละระดับ ณ หอประชุมโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดจัดเป็นประจำ
ทุกปี

 
         สำหรับในปีนี้ มีครูอาจารย์ของโรงเรียนเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ จำนวน 3 ท่าน
         1. อ.นิภาพัฒน์กันทะวงศ์ครูดีเด่นระดับอนุบาล
         2. อ.เกศกนกยศใจครูดีเด่นระดับประถม
         3. อ.วันระวีสื่อกระแสร์ครูดีเด่นระดับมัธยม
ซึ่งทั้ง 3 ท่านจะเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2553 ในการจัดงานวันครู ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ...

 

                ประวัติ ครูดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ

                                  
                                              นางนิภาพัฒน์กันทะวงศ์

วันเดือนปีเกิด10 พฤศจิกายน 2510

ภูมิลำเนา179/2 หมู่ 4 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมโรงเรียนวัดศรีล้อม

ระดับมัธยม โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

ระดับอุดมศึกษากำลังศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

-เริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน ระดับอนุบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูประจำชั้น อ.2/2โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น ระดับอนุบาล เนื่องในวันครูแห่งชาติ ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

 

                             

                                 นางเกศกนกยศใจ

วันเดือนปีเกิด6 ตุลาคม 2518

ภูมิลำเนา76 หมู่ 3 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมโรงเรียนดาราวิทยาลัย

ระดับมัธยม โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ระดับอุดมศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงราย

ประวัติการทำงาน

-เริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าครูประจำชั้น ป.6 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่

ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น ระดับประถม เนื่องในวันครูแห่งชาติ ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

 

                        
                                                นายวันระวีสื่อกระแสร์

วันเดือนปีเกิด10 กรกฎาคม 2520

ภูมิลำเนา119/619 หมู่ 9 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมโรงเรียนศรีธนาวิทยา

ระดับมัธยม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ระดับอุดมศึกษาศึกษาศาสตร์บัณฑิต , วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
                                       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

-เริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาฯ ระดับมัธยม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่

ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น ระดับมัธยม เนื่องในวันครูแห่งชาติ ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

 ในนามของโรงเรียน คณาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง ขอแสดงความยินดีกับครูดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2553 มา ณ ที่นี้ด้วย ...

บันทึกข่าววันที่ 14 January 2553 - 08:51:44 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์