โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่


ผลการประกวดห้องเรียนสะอาด ประจำเดือนกรกฎาคม 2549

             อาจารย์ณัฐนรินทร์  สอนทะ หัวหน้างานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริการ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ แจ้งว่า ตามที่ฝ่ายอาคารสถานที่ได้จัดโครงการประกวดห้องเรียนสะอาด โดยมีการประกาศเกียรติคุณเป็นประจำทุกเดือน สำหรับเดือนกรกฎาคม 2549 ผลการประกวด มีดังนี้

                    ชนะเลิศ ห้อง ป.3/1 ได้รับเงินรางวัล 300 บาท

                                     

                     รองชนะเลิศอันดับ 1 ห้อง ม.1/3 ได้รับเงินรางวัล 200 บาท

                                    

                      รองชนะเลิศอันดับ 2 ห้อง อ.1/1 ได้รับเงินรางวัล 150 บาท

                                     

                      ชมเชย ห้อง ม.3/4 ได้รับเงินรางวัล 100 บาท

                                    
 
                          ชมเชย ห้อง ม.4/1 ได้รับเงินรางวัล 100 บาท

                                      

            โดยได้มีการประกาศผลและมอบรางวัลเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา


บันทึกข่าววันที่ 18 August 2549 - 18:46:42 โดย ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ/ฝ่ายปร