Untitled Document
 
 
 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 37/2553

ปีที่ 20 ฉบับที่ 36/2553

ปีที่ 19 ฉบับที่ 35/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 34/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 33/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 32/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 31/2550

ปีที่ 16 ฉบับที่ 30/2550

ปีที่ 15 ฉบับที่ 29/2549

ปีที่ 15 ฉบับที่ 28/2549

  

   ฝ่ายคอมพิวเตอร์
   วิทยาศาสตร์
   สุขศึกษา และ พลศึกษา
   ภาษาไทย
   ภาษาอังกฤษ
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   ศิลปศึกษา
   คณิตศาสตร์
   เรื่องน่ารู้
   นิทานออนไลน์
   หนังสือน่าอ่าน
   e-Book สำนักเทคโนโลยี เพื่อการเรียนฯ

 
 
 
 
Untitled Document
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
 สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
 สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่


 
 

 

 
 
 
บันทึกข่าววันที่ 25 August 2553 - 13:29:57 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย มอบรางวัลกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

             เมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553 กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ได้จัดมอบประกาศเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมี อ.บังอร สื่อกระแสร์ ที่ปรึกษาพิเศษ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ก็มีรายชื่อดังต่อไปนี้

            1. การประดิษฐ์การ์ดอวยพรวันแม่แห่งชาติ ระดับอนุบาล 1-3
                - ชนะเลิศ  ด.ญ.พิมพ์วิสาข์    ยศใจ   อ.3/1
                - รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.จิตสุภา  ลาบุตรดี  อ.2/1
                - รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.พรกมล  ดวงมณี  อ.2/1
                - ชมเชย ด.ญ.ฑิพย์ตะวัน  สื่อกระแสร์  อ.1/1
                - ชมเชย ด.ญ.ณัฐนรี   อัครเดชทรัพย์  อ.1/2
                      

            2. การเขียนบรรยายความรู้สึกที่มีต่อแม่ "แม่ในดวงใจฉัน" ระดับ ป.1-3
                - ชนะเลิศ ด.ญ.วิภาวรรณ    คำยิ่ง    ป.3/3
                - รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.วรันธร   บุญโนนแต้  ป.3/2
                - รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.มรกต  พวงสุวรรณ์  ป.3/2
                - ชมเชย ด.ญ.ทิพย   ศรีสำราญ  ป.2/1
                - ชมชเย ด.ช.ธนบัตร   วังพุททรง ป.1/1
              

            3. การแต่งคำขวัญ "วันแม่แห่งชาติ" ป.4-6
                - ชนะเลิศ  ด.ญ.ปุณยาพร    อารีโอ๊ด   ป.6/3
                - รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.กฤษณะ   ชัยสิธิ   ป.6/2
                - รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.วรดา   ปัญญาลือ  ป.4/1
                - ชมเชย  ด.ญ.แพรวพรรณ  ค้าเจริญ  ป.6/1
                - ชมเชย  ด.ญ.วรดา  วุฒิกิจ  ป.5/3            4. การเขียนเรียงความ "แม่ของฉัน" ม.1-3
                - ชนะเลิศ  ด.ญ.ประภัสสร   ไชยห้วย  ม.2/5
                - รองชนะเลิศอันดับ 1  ด.ญ.กุลนิกา ดวงเดช  ม.3/8
                - รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.รัตนาวดี  เทพวรรณ์  ม.1/2
                - ชมเชย ด.ญ.กมลชนก   บุตรแก้ว  ม.1/5
                - ชมเชย ด.ญ.ฐิติพร   เตอะอ้าย  ม.3/2


             
             5. การประกวดตกแต่งการ์ดอวยพร Pop UP "อ้อมอกแม่" ม.4-6
                 - ชนะเลิศ น.ส.ศิรประภา  จอมจันทร์  ม.4/3
                 - รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.สุวัฒนา  จันทร์น้ำใส ม.4/1
                 - รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.ทักษพร  วรรณจิตต์  ม.4/1
                 - ชมเชย  น.ส.ธิดารัตน์   ญาณเจริญ ม.4/2
                 - ชมเชย  น.ส.อัญชัญ   ชัยวงค์  ม.4/3