โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่


ชมรมห้องสมุด-ชุมนุมหนอนหนังสือศึกษาดูงาน CMU. Book Fair 2010

                

                  นางพัชรินทร์   วัฒนศัพท์    หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์หนังสือ CMU. Book Fair ครั้งที่ 17 ระหว่าง 25 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00-20.00 น. ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสสัมผัสหรือเลือกซื้อหนังสือจากบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ

 

                   ทางงานห้องสมุดโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญ จึงกำหนดจะนำนักเรียนชมรมห้องสมุด และชุมนุมหนอนหนังสือ พร้อมครูอาจารย์ผู้ควบคุม รวม 96 คน เข้าศึกษาดูงานสัปดาห์หนังสือ CMU. Book Fair ดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ณ บริเวณสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ต่อไป ...

บันทึกข่าววันที่ 24 November 2553 - 12:36:45 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์