Untitled Document
 
 
 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 37/2553

ปีที่ 20 ฉบับที่ 36/2553

ปีที่ 19 ฉบับที่ 35/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 34/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 33/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 32/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 31/2550

ปีที่ 16 ฉบับที่ 30/2550

ปีที่ 15 ฉบับที่ 29/2549

ปีที่ 15 ฉบับที่ 28/2549

  

   ฝ่ายคอมพิวเตอร์
   วิทยาศาสตร์
   สุขศึกษา และ พลศึกษา
   ภาษาไทย
   ภาษาอังกฤษ
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   ศิลปศึกษา
   คณิตศาสตร์
   เรื่องน่ารู้
   นิทานออนไลน์
   หนังสือน่าอ่าน
   e-Book สำนักเทคโนโลยี เพื่อการเรียนฯ

 
 
 
 
Untitled Document
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
 สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
 สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่


 
 

 

 
 
 
บันทึกข่าววันที่ 24 November 2553 - 12:36:45 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ชมรมห้องสมุด-ชุมนุมหนอนหนังสือศึกษาดูงาน CMU. Book Fair 2010

                

                  นางพัชรินทร์   วัฒนศัพท์    หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์หนังสือ CMU. Book Fair ครั้งที่ 17 ระหว่าง 25 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00-20.00 น. ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสสัมผัสหรือเลือกซื้อหนังสือจากบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ

 

                   ทางงานห้องสมุดโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญ จึงกำหนดจะนำนักเรียนชมรมห้องสมุด และชุมนุมหนอนหนังสือ พร้อมครูอาจารย์ผู้ควบคุม รวม 96 คน เข้าศึกษาดูงานสัปดาห์หนังสือ CMU. Book Fair ดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ณ บริเวณสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ต่อไป ...