Untitled Document
 
 
 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 37/2553

ปีที่ 20 ฉบับที่ 36/2553

ปีที่ 19 ฉบับที่ 35/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 34/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 33/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 32/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 31/2550

ปีที่ 16 ฉบับที่ 30/2550

ปีที่ 15 ฉบับที่ 29/2549

ปีที่ 15 ฉบับที่ 28/2549

  

   ฝ่ายคอมพิวเตอร์
   วิทยาศาสตร์
   สุขศึกษา และ พลศึกษา
   ภาษาไทย
   ภาษาอังกฤษ
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   ศิลปศึกษา
   คณิตศาสตร์
   เรื่องน่ารู้
   นิทานออนไลน์
   หนังสือน่าอ่าน
   e-Book สำนักเทคโนโลยี เพื่อการเรียนฯ

 
 
 
 
Untitled Document
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
 สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
 สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่


 
 

 

 
 
 
บันทึกข่าววันที่ 4 March 2555 - 21:58:20 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

              รองฯวันระวี  สื่อกระแสร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2554 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ พ.ศ.2554 ทั้งนี้ได้ประกาศรายชื่อลูกเสือ-เนตรนารี ที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2554 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 76 คน โดยมี ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 5 นาย ได้แก่

                                          ชั้นที่ 2 ลญ. ภูวดล    ขันใจวงศ์ 
   
 
 
                            

                                     
                                         ชั้นที่ 3 ลญ.สุทธิชาติ   แสงจันทร์
                 
                       

                                     

                                      ชั้นที่ 2 ลญ.เนติภูมิ    พรหมวิชัย

                           

                                     

                                                ชั้นที่ 2 ลญ.ตะวัน  โพธิ์เส็ง

                     

                                

                                   ชั้นที่ 2 ลญ.วรวุฒิ   วงค์ษา

                      

                              

                 ทั้งนี้ลูกเสือทั้ง 5 นายได้ปฏิญาณตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ในพิธีการนี้ด้วย