โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่


สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

              รองฯวันระวี  สื่อกระแสร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2554 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ พ.ศ.2554 ทั้งนี้ได้ประกาศรายชื่อลูกเสือ-เนตรนารี ที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2554 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 76 คน โดยมี ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 5 นาย ได้แก่

                                          ชั้นที่ 2 ลญ. ภูวดล    ขันใจวงศ์ 
   
 
 
                            

                                     
                                         ชั้นที่ 3 ลญ.สุทธิชาติ   แสงจันทร์
                 
                       

                                     

                                      ชั้นที่ 2 ลญ.เนติภูมิ    พรหมวิชัย

                           

                                     

                                                ชั้นที่ 2 ลญ.ตะวัน  โพธิ์เส็ง

                     

                                

                                   ชั้นที่ 2 ลญ.วรวุฒิ   วงค์ษา

                      

                              

                 ทั้งนี้ลูกเสือทั้ง 5 นายได้ปฏิญาณตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ในพิธีการนี้ด้วย

บันทึกข่าววันที่ 4 March 2555 - 21:58:20 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์