Untitled Document
 
 
 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 37/2553

ปีที่ 20 ฉบับที่ 36/2553

ปีที่ 19 ฉบับที่ 35/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 34/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 33/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 32/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 31/2550

ปีที่ 16 ฉบับที่ 30/2550

ปีที่ 15 ฉบับที่ 29/2549

ปีที่ 15 ฉบับที่ 28/2549

  

   ฝ่ายคอมพิวเตอร์
   วิทยาศาสตร์
   สุขศึกษา และ พลศึกษา
   ภาษาไทย
   ภาษาอังกฤษ
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   ศิลปศึกษา
   คณิตศาสตร์
   เรื่องน่ารู้
   นิทานออนไลน์
   หนังสือน่าอ่าน
   e-Book สำนักเทคโนโลยี เพื่อการเรียนฯ

 
 
 
 
Untitled Document
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
 สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
 สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่


 
 

 

 
 
 
บันทึกข่าววันที่ 4 July 2555 - 00:08:55 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารเยี่ยมอาการป่วย รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 1

           เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 ผช.กนกวรรณ  นัยชล , ผช.ดารุณี  ศรีสมบัติ , ผช.วรวรัย  ติใจ , ผช.สังวรณ์  เพ็ญพานิช และ อ.โสภา  ถนอมถิ่น เป็นตัวแทนของ ดร.อุทัย  สื่อกระแสร์ ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ เยี่ยมอาการป่วยของ
อ.อวยชัย  ศรีตระกูล รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 1 ซึ่งเข้ารับการรักษาผ่าตัดโรคหัวใจ และขณะนี้ได้ทำการพักฟื้น ณ บ้านพักภัทรมนัส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ...