โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่


เผยรายชื่อนักเรียน ร.ร.เทพบดินทร์ฯ ตัวแทน สพม.34 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนื

นางดารุณี  ศรีสมบัติ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการประถม-มัธยมต้นโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ สพม.34 ได้จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่เป็นตัวแทนของ สพม.34 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ประจำปี 2555 โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 27 โรง

โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ได้จัดส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ผลการแข่งขันก็มีดังนี้

    
1

ระดับเหรียญทอง       

1.การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-3         

-เด็กหญิงพิมพ์ผกา   พรหมมา

2.การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญิง ม.1-3 

-เด็กหญิงรัตนาวดี   เทพวรรณ์

3.การประกวดเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-3

-เด็กชายกฤษดาธัญ   มหาวัน

4.การประกวด"ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-6

-นายตนุภัทร  แก้วติ๊บ

-น.ส.พิชนันท์   ขันทะฮ้อ

-น.ส.อาริญญา  กันธิโน

5.การประกวดวาดภาพระบายสี ม.4-6

-นายกฤษณรัช   นันต๊ะคำ

รายการที่ 1-5 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของ สพม.34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่

6.การประกวดวาดภาพลายเส้น ม.1-3

-เด็กชายณัฐกิตต์  แจ้งสนิท

7.การประกวดประติมากรรมลอยตัว ม.1-3

-เด็กชายณฐนน  บุญเรือนยา

-เด็กหญิงสุชาวลี  ปัญจไชยา

-เด็กชายเจษฎากร  คำปิ่นคำ

8.การประกวดประติมากรรมลอยตัว ม.4-6

-นายจิรวุฒิ  ทุ่งปันคำ

-น.ส.สติรักษ์  คำตุ้ย

-น.ส.สุพิชญา   บุญมาทรัพย์

9.การประกวดภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-3

-น.ส.เกวลี  คำไล้

10.การประกวด"ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-3

-เด็กหญิงกุลดาริณี  ณ เชียงใหม่

-เด็กหญิงณัฐติญากรร์  เจริญคุณ

-เด็กหญิงภัทรศิริ  เตจินะ


 1
          ระดับเหรียญเงิน

1.การประกวดวาดภาพระบายสี ม.1-3

-เด็กหญิงธัญภัสสร์  ดอกจันทร์                          

ระดับเหรียญทองแดง

1.การประกวดวาดภาพลายเส้น ม.4-6

-นายประภัศร์  ดุมคำ                                      

2.การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1

-เด็กชายชินกฤต  ธัญชลีนาวงศ์   

-เด็กหญิงศิรินภา   ศรีสุข   

3.การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (E-book) ม.1-3

-เด็กชายณรัตนชัย  นินทระ

-เด็กชายตนุภัทร  หิมะกลัส                                      

4.การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-3

-เด็กชายจิรายุวัฒน์  ขำศิริวงศ์ 

-เด็กชายมหรรณพ  สุรันนา

 

ทั้งนี้โดยมี รองฯ ระวิพันธ์  สื่อกระแสร์ รอง ผอ.ฝ่ายกิจการพิเศษ มอบรางวัลสำหรับนักเรียน ...             

บันทึกข่าววันที่ 3 October 2555 - 14:35:02 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์