โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่


ผลการฝึกยิงปืนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-2 ร.ร.เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่

                    ผกก.ณัฐนรินทร์  สอนทะ  เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ได้จัดให้มีการทดสอบยิงปืนของนักศึกษาวิชาทหาร ณ สนามยิงปืน ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 โดยชั้นปีที่ 2 ฝึกยิงปืนในวันที่ 15 กันยายน 2551 และ ชั้นปีที่ 1 ฝึกยิงปืนในวันที่ 22 กันยายน 2551 สรุปผลการยิงปืนของนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ดังนี้
                    1. นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 จำนวนทั้งหมด 20 นาย ได้รับ ป้ายแม่นปืนจำนวน 3 นาย (ได้คะแนน 40-50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน)
                       - นศท.อานันท์   กันทาสม
                       - นศท.จักรพันธ์  ศรีวรรณชัย
                       - นศท.พงษ์นเรศ   จารุวงศ์สวัสดิ์
                    2. นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ชาย จำนวน 29 นาย ได้รับ ป้ายแม่นปืน จำนวน 2 นาย (ได้คะแนน 40-50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน)
                       - นศท.เจตน์ณรงค์  จิตตะวันนา
                       - นศท.เฉลิมพงศ์   ใจดี
                    3. นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 หญิง จำนวน 15 คน ได้รับ ป้ายแม่นปืน จำนวน 2 นาย (ได้คะแนน 40-50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน)
                       - นศท.หญิง สกุลกานต์   วรกิจพิทักษ์กุล
                       - นศท.หญิง อัจฉรา   ดาววงศ์ 
                       
                               

                              

บันทึกข่าววันที่ 22 September 2551 - 17:22:41 โดย ฝ่าย นศท./ฝ่ายประชาสัมพันธ