โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่


006 : หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายธุรการ

ระเบียบปฏิบัติงานธุรการ

1. งานจัดทำโปรแกรมเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน

2. งานส่งเงินกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (3%)

3. งานประกันสังคมประจำเดือน

4. งาน ชพค.ชพส.สพค. ประจำเดือน

5. งานภาษี ณ ที่จ่ายประจำเดือน (ภงด.91)

6.งานจัดทำเอกสารรายงานประจำเดือน

7. งานเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีนำใบเสร็จตั้งเบิก

8. การเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีทำใบส่งตัว

9. งานสวัสดิการค่าช่วยเหลือบุตร

10. งานสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

11. สมัครสมาชิก ชพค./ชพส./สพค.

12.งานบรรจุครู

13. งานถอนครู

14.งานขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ ประเภท 1

15. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (กรณีอุบัติเหตุ) จาก บริษัทไพบูลย์ประกันภัย


ระเบียบปฏิบัติงานการเงิน


1. งานติดตามนักเรียนที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมการเรียน

2. งานควบคุมการเบิก-จ่ายเงินต่าง ๆ

3. งานสรุปยอดบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวัน

4. งานจัดทำบัญชีเงินเดือนบุคลากรโรงเรียน

5. การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การสอนเสริมพิเศษ

6. งานตรวจสอบควบคุมการเบิกจ่ายทุนการศึกษา ทบ.1 , ทบ.2 ,ทบ.3

7. การจัดทำค่าเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล

8. งานติดตามการยืมใบเสร็จรับเงิน

9. งานตรวจสอบติดตามการวางบิลจากหน่วยงานภายนอก

10. งานตรวจสอบค่าใช้จ่าย ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าสาธารณูปโภค

11. งานติดตามค่าเงินลูกเสือวันละบาทช่วยชาติให้พ้นภัย

12. งานติดตามการจำหน่ายอุปกรณ์ของโรงเรียน


ระเบียบปฏิบัติงานพัสดุ - สารบรรณ

1. งานลงทะเบียนหนังสือ

2. งานโต้ตอบหนังสือระหว่างหน่วยงานภายนอก

3. จัดเก็บแฟ้มงานเอกสารให้เป็นระบบ

4. งานตรวจสอบติดตามพัสดุ - คุรุภัณฑ์ระเบียบปฏิบัติงานบุคลากร

1. งานจัดทำข้อมูลบุคลากรโรงเรียน

2. งานตรวจสอบติดตามการแต่งกาย

3. งานตรวจสอบติดตามการลงเวลาปฏิบัติงาน

4. การตรวจสอบติดตามการประชุมประจำสัปดาห์

5. การตรวจสอบงานการลาป่วยของครู

6. การตรวจสอบงานการลากิจของครู

7. งานตรวจสอบการลาออกนอกบริเวณโรงเรียนของครู

8. งานตรวจสอบติดตามการอยู่เวรวันหยุดของครู

9. ตรวจสอบการรับทราบคำสั่งโรงเรียน

10. งานตรวจสอบติดตามการทำสัญญาประกันครูใหม่
ระเบียบปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศ

1. งานจัดทำรายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้นในแต่ละปีการศึกษา

2. งานจัดเก็บรูปภาพกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก

3.  งานจัดทำวีดีทัศน์, สไลด์ แต่ละกิจกรรม ในรูป VCD, DVD

4.  งาน Web Site โรงเรียน

5.  งานพิมพ์เอกสารของฝ่ายต่าง ๆ และโรงเรียน 

 6.  งานประกันคุณภาพการศึกษา

        *   จัดทำคู่มือประกันคุณภาพ

        *   จัดทำแผนปฏิบัติงานโรงเรียน

        *   จัดทำรายงานประเมินตนเอง SAR

                             ฯลฯ

 8.  งานโรเนียวเอกสารต่าง ๆ ของแต่ละฝ่ายและโรงเรียน

 9.  งานรับสมัครนักเรียนใหม่

 10. งานจัดทำเอกสารคู่มือนักเรียน, วารสาร, สารสนเทศ,  เยาวชนดีเด่น ,
       
        แสดงความยินดีนักเรียน ม.6 , หนังสือรุ่น ม.3,ม.6 , โบว์ชัวร์รับสมัคร น.ร.,

       เอกสารคู่มือครู   และรูปเล่มเอกสารอื่น ๆ    ฯลฯ

            


************************************************************************