Untitled Document
 
 
 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 37/2553

ปีที่ 20 ฉบับที่ 36/2553

ปีที่ 19 ฉบับที่ 35/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 34/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 33/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 32/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 31/2550

ปีที่ 16 ฉบับที่ 30/2550

ปีที่ 15 ฉบับที่ 29/2549

ปีที่ 15 ฉบับที่ 28/2549

  

   ฝ่ายคอมพิวเตอร์
   วิทยาศาสตร์
   สุขศึกษา และ พลศึกษา
   ภาษาไทย
   ภาษาอังกฤษ
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   ศิลปศึกษา
   คณิตศาสตร์
   เรื่องน่ารู้
   นิทานออนไลน์
   หนังสือน่าอ่าน
   e-Book สำนักเทคโนโลยี เพื่อการเรียนฯ

 
 
 
 
Untitled Document
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
 สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
 สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่


 
 

 

 
 
 
Untitled Document งานพยาบาล

งานพยาบาล

 

งานจัดซื้อเวชภัณฑ์

  1. สำรวจรายการยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องใช้
  2. สำรวจราคาเพื่อนำเสนอต่อทางโรงเรียน
  3. บันทึกเสนอต่อทางโรงเรียนเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ
  4. จัดซื้อเวชภัณฑ์-ยาตามที่เสนอต่อทางโรงเรียน
  5. นำเวชภัณฑ์-ยาลงทะเบียนที่ฝ่ายพัสดุเมื่อสิ้นปีการศึกษาสรุปรายการเวชภัณฑ์ยาที่เหลือ

 

งานจัดทำสถิติการเจ็บป่วยและการเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน

1.จัดทำแบบฟอร์มบันทึกการเจ็บป่วย

2.เมื่อมีนักเรียนเจ็บป่วยมาขอใช้บริการให้มีการลงชื่อตาม

3.แบบฟอร์มที่กำหนด

4.เมื่อมีนักเรียนได้อุบัติเหตุให้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพยาบาลโดยเร็วและนำนักเรียนส่งห้องพยาบาล

5.ฝ่ายพยาบาลนำนักเรียนส่งโรงพยาบาล

6.ครู-อาจารย์ที่อยู่ในเหตุการณ์และครูประจำชั้นร่วมกันบันทึกเสนอต่อทางโรงเรียน

7.ฝ่ายพยาบาลบันทึกแจ้งผลการรักษาต่อทางโรงเรียนและผู้ปกครองและ ติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิด

งานประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

1.รับเรื่อง/หนังสือแจ้งจากฝ่ายธุรการ

2.รับทราบคำสั่งและแนวทางปฏิบัติ

3.ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่โรงเรียนสั่งการ

4.ประสานครู-อาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ขอความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ

5.สรุปการปฏิบัติงานเสนอต่อทางโรงเรียนเพื่อรับทราบและสั่งการต่อไป

 

งานควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของลูกน้ำยุงลาย

1.รับหนังสือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

2.รับทราบ คำสั่ง / แนวปฏิบัติ

3.ดำเนินงานโดยการสำรวจและคอยระวังการแพร่ระบาดของยุงลายโดยการใส่ทรายอะเบทตามแหล่งน้ำต่าง ๆ

4.บันทึกลงในแบบฟอร์มตามที่ทางหน่วยงานรับผิดชอบ

5.นำส่งยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเดือนละ 1 ครั้ง

6.บันทึกประจำสัปดาห์เสนอต่อทางโรงเรียนเพื่อรับทราบ

งานจัดเก็บข้อมูลการเจ็บป่วยของนักเรียน
การสรุปการเจ็บป่วยของนักเรียนตลอดภาคเรียนจัดเก็บไว้ในแฟ้มและบันทึกเสนอต่อทางโรงเรียน


งานจัดเก็บข้อมูลน้ำหนัก
– ส่วนสูงของนักเรียน

1.จัดทำแบบฟอร์มบันทึกน้ำหนัก-ส่วนสูง

2.ประสานครูประจำชั้นรับแบบฟอร์มเพื่อสำรวจน้ำหนัก-ส่วนสูง

3.นำแบบฟอร์มส่งยังฝ่ายพยาบาลเพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูล

4.ฝ่ายพยาบาลตรวจสอบดูการเจริญเติบโตตามวัยของนักเรียนว่ามีนักเรียนที่มีน้ำหนัก-ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์หรือไม่

5.เมื่อพบนักเรียนที่มีการเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ ให้คำแนะนำและปรับการบริโภคอาหาร

6.ติดตามดูและพัฒนาการของนักเรียน

7.จัดเก็บข้อมูลในแฟ้มภาพที่1 สถนที่ตั้งห้องพยาบาล  อาคารเพทบดินทร์ชั้น 3

 

ภาพที่2 ห้องปฏิบัติการห้องพยาบาลภาพที่ 3  เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยภายในห้องพยาบาลภาพที่ 4  เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยภายในห้องพยาบาลภาพที่ 4  ตู้ยาในห้องพยาบาล