โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่


งานห้องสมุด

งานห้องสมุด

งานบริการห้องสมุด

งานนโยบายและแผน/งานสถิติและรายงาน/งานวัสดุครุภัณฑ์
แนวปฏิบัติ
      

1.ดำเนินงานตามโครงการที่นำเสนอแก่ทางโรงเรียน

2.จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการลงในแฟ้มเก็บสถิติ

3.สำรวจความเรียบร้อยของวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆที่ชำรุดไม่มีการแก้ไข

งานเทคนิคห้องสมุด

งานจัดซื้อ/การขอรับบริจาค/งานลงทะเบียนหนังสือ/งานประทับตราหนังสืองานวิเคราะห์เลขหมู่/วิธีการกำหนดหัวเรื่อง/งานวารสารและหนังสือพิมพ์/งานกฤตภาค
แนวปฏิบัติ
ดำเนินตามโครงการที่นำเสนอต่อโครงการ

งานบริการและกิจกรรมห้องสมุด

งานบริการนำหนังสือขึ้นชั้นหรือจัดชั้นหนังสือ /งานบริการยืม – คืน หนังสือ /บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน /บริการหนังสือใหม่ /มุมความรู้ /มุมอินเตอร์เน็ต/บริการตอบคำถามช่วยในการค้นคว้า /บริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด /จัดป้ายนิเทศแนะนำหนังสือ /จัดสัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

แนวปฏิบัติ

1.อาจารย์ที่ต้องการใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนควรแจ้งล่วงหน้า 1 วัน

2.บริการค้นคว้า 
ภาพที่ 1  สถานที่ตั้งห้องสมุดสิทธิโชค อาคารเพทบดินทร์  ชั้น 5


ภาพที่ 2  บรรยากาศภายในห้องสมุดสิทธิโชคภาพที่ 3  บรรยากาศภายในห้องสมุดสิทธิโชคภาพที่ 4  บรรยากาศภายในห้องสมุดสิทธิโชคภาพที่ 5  คอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุดสิทธิโชค