Untitled Document
 
 
 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 37/2553

ปีที่ 20 ฉบับที่ 36/2553

ปีที่ 19 ฉบับที่ 35/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 34/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 33/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 32/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 31/2550

ปีที่ 16 ฉบับที่ 30/2550

ปีที่ 15 ฉบับที่ 29/2549

ปีที่ 15 ฉบับที่ 28/2549

  

   ฝ่ายคอมพิวเตอร์
   วิทยาศาสตร์
   สุขศึกษา และ พลศึกษา
   ภาษาไทย
   ภาษาอังกฤษ
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   ศิลปศึกษา
   คณิตศาสตร์
   เรื่องน่ารู้
   นิทานออนไลน์
   หนังสือน่าอ่าน
   e-Book สำนักเทคโนโลยี เพื่อการเรียนฯ

 
 
 
 
Untitled Document
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
 สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
 สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่


 
 

 

 
 
 
Untitled Document งานห้องสมุด

งานห้องสมุด

งานบริการห้องสมุด

งานนโยบายและแผน/งานสถิติและรายงาน/งานวัสดุครุภัณฑ์
แนวปฏิบัติ
      

1.ดำเนินงานตามโครงการที่นำเสนอแก่ทางโรงเรียน

2.จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการลงในแฟ้มเก็บสถิติ

3.สำรวจความเรียบร้อยของวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆที่ชำรุดไม่มีการแก้ไข

งานเทคนิคห้องสมุด

งานจัดซื้อ/การขอรับบริจาค/งานลงทะเบียนหนังสือ/งานประทับตราหนังสืองานวิเคราะห์เลขหมู่/วิธีการกำหนดหัวเรื่อง/งานวารสารและหนังสือพิมพ์/งานกฤตภาค
แนวปฏิบัติ
ดำเนินตามโครงการที่นำเสนอต่อโครงการ

งานบริการและกิจกรรมห้องสมุด

งานบริการนำหนังสือขึ้นชั้นหรือจัดชั้นหนังสือ /งานบริการยืม – คืน หนังสือ /บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน /บริการหนังสือใหม่ /มุมความรู้ /มุมอินเตอร์เน็ต/บริการตอบคำถามช่วยในการค้นคว้า /บริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด /จัดป้ายนิเทศแนะนำหนังสือ /จัดสัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

แนวปฏิบัติ

1.อาจารย์ที่ต้องการใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนควรแจ้งล่วงหน้า 1 วัน

2.บริการค้นคว้า 
ภาพที่ 1  สถานที่ตั้งห้องสมุดสิทธิโชค อาคารเพทบดินทร์  ชั้น 5


ภาพที่ 2  บรรยากาศภายในห้องสมุดสิทธิโชคภาพที่ 3  บรรยากาศภายในห้องสมุดสิทธิโชคภาพที่ 4  บรรยากาศภายในห้องสมุดสิทธิโชคภาพที่ 5  คอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุดสิทธิโชค