โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่


งานทะเบียน

งานทะเบียน

สถานที่                   ห้องทะเบียน โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 1อาคารวิฆเนศวร์

ผู้รับผิดชอบ            อ. โสภา          ถนอมถิ่น                   ประธาน

                                   อ. อภิชาติ       กันแตง                       กรรมการ

                                   อ. วราภรณ์     สมติ๊บ                         กรรมการ

                                   อ. อุษณีย์         จันทร์พุฒ                  กรรมการ

                                   อ. วันทนา       อินตาคำ                     กรรมการ

                                   อ. สิริลักษณ์   กระธง                        กรรมการและเลขานุการ

                                   อ. ศุภกิจ          สมดวงเลิศ                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                           ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ

1. งานออกหลักฐานผลการเรียน / หนังสือรับรอง

2. งานจัดทำเอกสาร ระเบียนแสดงผลการเรียน ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วและกลับมาติดต่อขอรับใหม่

- รบ.1 –ต  ( หลักสูตรเก่าชั้น ม. 3 )

                               - รบ.1 –   (หลักสูตรเก่าชั้น ม. 6)

                               - ป 05         ( หลักสูตร 2521ปรับปรุง 2533)
                               - ปพ.1        ( หลักสูตร 2544 )

3. งานกรอกทะเบียนนักเรียนที่เข้าใหม่ / จำหน่ายนักเรียนที่ ลาออก/ เปลี่ยนชื่อ-สกุล นักเรียนและผู้ปกครองในทะเบียนนักเรียนของโรงเรียน

4. งานจัดทำใบประกาศเกียรติบัตรงานต่าง ๆ ของโรงเรียน

5. งานจัดทำข้อมูลทะเบียนและวัดผล( ปพ.1-ปพ.9 )

                       -  โปรแกรม Student 2544

โปรแกรม หลักสูตร 2551

6. งานจัดทำเอกสาร หลักฐานการวัดผลต่าง ๆ และเอกสารประจำชั้น

7. งานการแจ้งย้าย ลา-ออก

8. งานเทียบโอนผลการเรียนนักเรียนที่ย้ายเข้ามาเรียนใหม่

9. งานตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาของนักเรียน
- ชั้นม.3 ,.6 (ที่จบการศึกษาไปแล้ว)

        - นักเรียนชั้น ม.4( ที่เรียนอยู่ปัจจุบัน)

10. งานจัดเก็บแฟ้มเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนใหม่

11. งานตรวจสอบและจัดทำข้อมูลนักเรียนที่ย้ายมาเข้าเรียนใหม่ ( บค.19) / ลาออก( บค.20) ส่งสำนักงานเขตพื้นที่ฯ 1

12. งานจัดทำและออกหลักฐานการจบหลักสูตร ระดับชั้น ป.3,ป.6,ม.3,ม.6

                       - ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน )

                      - ปพ2(ใบประกาศนียบัตร )

                      - ปพ.3 (แบบรายงานผลการเรียนผู้สำเร็จการศึกษา )
                      - ปพ.4(แบบรายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ )

13. งานประมวลผล และรับโอนข้อมูลการวัดผล ลงในโปรแกรมวัดผล
- Student 2544
- Semester
-Book 5 ofSemester
-Book mark
-โปรแกรมหลักสูตร 51
-โปรแกรมจัดทำเอกสาร ปพ.5 (หลักสูตร 51)


แนวทางการปฏิบัติ

1. การติดต่อขอรับใบรับรอง

หลักฐานที่ใช้

- รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. จำนวน 1 ใบ(สวมชุดนักเรียน)

- สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก

- กรอกแบบฟอร์มยื่นคำร้อง

- มารับหลักฐานหลังจากที่ยื่นคำร้องไว้เป็นเวลา 3 วัน

2. การติดต่อขอรับใบ รบ.1-ต / รบ.1-ป / ปพ.1

หลักฐานที่ใช้

- รูปถ่ายจำนวน 2 ใบ(สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีตราสถาบัน)

ใบ รบ.1-ต/รบ.1-ป ใช้รูป 2 นิ้ว

ใบ ปพ.1ใช้ รูป3x4 ซม.

- ใบแจ้งความเอกสารหาย(จากโรงพัก)

- กรอกแบบฟอร์มยื่นคำร้อง

- มารับหลักฐานหลังจากที่ยื่นคำร้องไว้เป็นเวลา 3 วัน

3. การติดต่อขอแจ้งย้ายลาออก

หลักฐานที่ใช้

- รูปถ่าย 3X4 ซม. จำนวน 3 ใบ(สวมชุดนักเรียน)

- สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก

- ชื่อที่อยู่โรงเรียนใหม่และที่พัก

- กรอกแบบฟอร์มลาออก

- มารับหลักฐานหลังจากที่ยื่นคำร้องไว้เป็นเวลา 1 สัปดาห์

4. การติดต่อขอเปลี่ยนชื่อ/สกุลใหม่

หลักฐานที่ใช้

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลใหม่

- เขียนเลขประจำตัว ชั้น เลขที่

- แจ้งครูประจำชั้นรับทราบ

- ยื่นหลักฐานที่ฝ่ายการเงิน , ฝ่ายข้อมูลและฝ่ายทะเบียน


เวลาในการติดต่อประสานงาน              วันจันทร์ – ศุกร์              เวลา 08.00 – 17.00 น.