โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่


งานฝ่ายคณะกรรมการนักเรียน


งาน                      คณะกรรมการนักเรียน
สถานที่                 ห้องศูนย์กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ           อ.กนกวรรณ    มังฆะรัตน์
ภาระหน้าที่งานรับผิดชอบ
บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานคณะกรรมการนักเรียน

1.เป็นที่ปรึกษาโครงการต่าง ๆให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ  คณะกรรมการนักเรียน

2.     ดูแล แนะนำ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ การดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายในกฎ ระเบียบของโรงเรียน ว่าด้วยงานคณะกรรมการนักเรียนพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญกำลังใจในการทำงานแก่คณะกรรมการนักเรียน

3.     จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือน ปลูกฝังจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน ปลูกฝังคุณลักษณะของการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ในแนวทางของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

4.     ประสานความเข้าใจในการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนกับฝ่าย/หน่วยงานอื่น หรือ  บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

 5.    ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน

บทบาทหน้าที่ของนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการนักเรียน

   1.   เป็นผู้นำในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวม

   2.   ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองและเพื่อนนักเรียน โดยกระบวนการประชาธิปไตยและ   แนวทางสันติวิธี

   3.   ชักชวนนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

   4.   สืบสานความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ

   5.   เป็นผู้นำเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม

   6.   ดูแลทุกข์สุขของนักเรียนและร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน

   7.   ประสานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าที่นักเรียนควรได้   รับ

   8.   รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับหมอบหมายจากทางโรงเรียน

   9.   ริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์  สามารถปฏิบัติได้จริงและส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน

 10.   ดูแลสอดส่องและจัดทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่า

 11.   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์  ทันต่อเหตุการณ์และตรงไปตรงมา

 12.   เสนอความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

 13.   วางแผนดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับครูที่ปรึกษา

แนวทางการปฏิบัติ

   1. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนในทุกปีการศึกษา

   2. โครงการจิตอาสาที่กระทำต่อเนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมา

   3. โครงการอำลาสถาบันและมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6

   4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน

เวลาในการติดต่อประสานงาน  7.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์