Untitled Document
 
 
 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 37/2553

ปีที่ 20 ฉบับที่ 36/2553

ปีที่ 19 ฉบับที่ 35/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 34/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 33/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 32/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 31/2550

ปีที่ 16 ฉบับที่ 30/2550

ปีที่ 15 ฉบับที่ 29/2549

ปีที่ 15 ฉบับที่ 28/2549

  

   ฝ่ายคอมพิวเตอร์
   วิทยาศาสตร์
   สุขศึกษา และ พลศึกษา
   ภาษาไทย
   ภาษาอังกฤษ
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   ศิลปศึกษา
   คณิตศาสตร์
   เรื่องน่ารู้
   นิทานออนไลน์
   หนังสือน่าอ่าน
   e-Book สำนักเทคโนโลยี เพื่อการเรียนฯ

 
 
 
 
Untitled Document
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
 สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
 สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่


 

 
 
 
Untitled Document งานฝ่ายคณะกรรมการนักเรียน


งาน                      คณะกรรมการนักเรียน
สถานที่                 ห้องศูนย์กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ           อ.กนกวรรณ    กรสวรรค์
ภาระหน้าที่งานรับผิดชอบ
บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานคณะกรรมการนักเรียน

1.       เป็นที่ปรึกษาโครงการต่าง ๆให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ คณะกรรมการนักเรียน

2.    ดูแล แนะนำ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ การดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายในกฎ ระเบียบของโรงเรียน ว่าด้วยงานคณะกรรมการนักเรียนพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญกำลังใจในการทำงานแก่คณะกรรมการนักเรียน

3.    จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือน ปลูกฝังจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน ปลูกฝังคุณลักษณะของการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ในแนวทางของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

4.    ประสานความเข้าใจในการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนกับฝ่าย/หน่วยงานอื่น หรือบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

5.   ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน

บทบาทหน้าที่ของนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการนักเรียน

1.   เป็นผู้นำในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวม

2.   ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองและเพื่อนนักเรียน โดยกระบวนการประชาธิปไตยและ แนวทางสันติวิธี

3.  ชักชวนนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

4.  สืบสานความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ

5.  เป็นผู้นำเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม

6.  ดูแลทุกข์สุขของนักเรียนและร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน

7.  ประสานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าที่นักเรียนควรได้รับ

8.  รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับหมอบหมายจากทางโรงเรียน

9.  ริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์  สามารถปฏิบัติได้จริงและส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน

10. ดูแลสอดส่องและจัดทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่า

11. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์  ทันต่อเหตุการณ์และตรงไปตรงมา

12. เสนอความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

13. วางแผนดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับครูที่ปรึกษา

แนวทางการปฏิบัติ

1. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนในทุกปีการศึกษา

2. โครงการจิตอาสาที่กระทำต่อเนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมา

3. โครงการอำลาสถาบันและมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6

4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน

เวลาในการติดต่อประสานงาน  7.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์