Untitled Document
 
 
 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 37/2553

ปีที่ 20 ฉบับที่ 36/2553

ปีที่ 19 ฉบับที่ 35/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 34/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 33/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 32/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 31/2550

ปีที่ 16 ฉบับที่ 30/2550

ปีที่ 15 ฉบับที่ 29/2549

ปีที่ 15 ฉบับที่ 28/2549

  

   ฝ่ายคอมพิวเตอร์
   วิทยาศาสตร์
   สุขศึกษา และ พลศึกษา
   ภาษาไทย
   ภาษาอังกฤษ
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   ศิลปศึกษา
   คณิตศาสตร์
   เรื่องน่ารู้
   นิทานออนไลน์
   หนังสือน่าอ่าน
   e-Book สำนักเทคโนโลยี เพื่อการเรียนฯ

 
 
 
 
Untitled Document
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
 สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
 สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่


 
 

 

 
 
 
Untitled Document งานหลักสูตรและวัดผลประเมินผลระดับประถม มัธยมศีกษา

งานหลักสูตรและวัดผลประเมินผล

สถานที่ติดต่อ     ชั้น1 อาคารวิฆเนศวร์ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่

 

ผู้รับผิดชอบ     อาจารย์เรณู  ปัญญาดา และนางสาวอัญชลี  ใจนวล
แนวปฏิบัติ

  1. ร่วมกับบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
  2. ร่วมกับบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตลอดจนสาระตามหลักสูตรของสถานศึกษา
  3. ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มวิชา และพัฒนาหลักสูตร รายวิชาของกลุ่มสาระ ในสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน
  4. ดำเนินการพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดผลประเมินผล การเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล
  5. จัดให้มีการนิเทศภายใน กำกับติดตามการใช้หลักสูตร
  6. รวบรวมเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรายวิชา การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น และปรับปรุงแก้ไขให้ตรงตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    เวลาในการติดต่อประสานงาน   วันจันทร์ – ศุกร์เวลา 07.00 น. – 17.30