โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่


งานหลักสูตรและวัดผลประเมินผลระดับประถม มัธยมศีกษา

งานหลักสูตรและวัดผลประเมินผล

สถานที่ติดต่อ     ชั้น1 อาคารวิฆเนศวร์ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่

 

ผู้รับผิดชอบ     อาจารย์เรณู  ปัญญาดา และนางสาวอัญชลี  ใจนวล
แนวปฏิบัติ

  1. ร่วมกับบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
  2. ร่วมกับบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตลอดจนสาระตามหลักสูตรของสถานศึกษา
  3. ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มวิชา และพัฒนาหลักสูตร รายวิชาของกลุ่มสาระ ในสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน
  4. ดำเนินการพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดผลประเมินผล การเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล
  5. จัดให้มีการนิเทศภายใน กำกับติดตามการใช้หลักสูตร
  6. รวบรวมเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรายวิชา การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น และปรับปรุงแก้ไขให้ตรงตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    เวลาในการติดต่อประสานงาน   วันจันทร์ – ศุกร์เวลา 07.00 น. – 17.30