โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่


25540518 : ปี พ.ศ.2554

ปี 2554
   งาน World Milk Day 2011 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

กิจกรรมการประกวดวาดภาพในหัวข้อ "นมดี...มีประโยชน์"


ระดับประถมศึกษา

oชนะเลิศ    ด.ญ.วรดา    ปัญญาลือ    ป.5/1    ทุนการศึกษา 1,500 บาท

oรองชนะเลิศอันดับ 1    ด.ช.ฐากูร    สิทธิ    ป.6/3    ทุนการศึกษา 1,000 บาท

oชมเชย    ด.ญ.ภัทรพรรณ    แซ่จง   ป.5/2    ทุนการศึกษา 300 บาท

ระดับมัธยมศึกษา

oชนะเลิศ    นายกฤษณรัช    นันต๊ะคำ    ทุนการศึกษา 1,500 บาท

oรองชนะเลิศอันดับ 1   ด.ญ.พิชนันท์   ขันทะฮ้อ   ทุนการศึกษา 1,000 บาท

oรองชนะเลิศอันดับ 2   ด.ญ.ธัญญภัสร์   ดอกจันทร์   ทุนการศึกษา 700 บาท

oรองชนะเลิศอันดับ 3   ด.ญ.รวิสรา   อาจบำรุง   ทุนการศึกษา 500 บาท

oชมเชย 2 รางวัล   ทุนการศึกษา 300 บาท

1. ด.ญ.สุภาวดี      วิเศษสุทธิ์     ม.1/4

2. ด.ญ.พิชญาภัค     กลยานี     ม.2/2

           กิจกรรมการแข่งขันเต้น World milk day 2011

ระดับประถม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับประกาศเกียรติบัตร พร้อมของที่ระลึก นักเต้นประกอบด้วย

1.ด.ญ.พริมา     ติใจ   ป.2/1

2.ด.ญ.วรินทร    ผาแก้ว   ป.4/1

3.ด.ญ.บุญญาพร   สังฆมณี   ป.3/4

4.ด.ญ.กิรญา   มีวัฒนกุล   ป.4/1

5.ด.ญ.อาทิตยา   ภูไข่   ป.4/4


ระดับมัธยม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล และประกาศเกียรติบัตร พร้อมของที่ระลึก นักเต้นประกอบด้วย

                           1.น.ส.จุติมา   ลาวัลย์สนธยา   ม.4/3

                           2.น.ส.ธัญญรัตน์   สังข์อินทร์   ม.4/3

                           3.น.ส.ณัฐณิชา   เครือสิงห์   ม.4/1

                           4.ด.ญ.เกวลี   ใจยา   ม.3/7

                            5.ด.ญ.กวิตาเขียวฟูม.3/4


********************************************************************************

    ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงการสถานศึกษาปลอดเหล้า         ปลอดบุหรี่ 100%


 ********************************************************************************

   การแข่งขันคีตะมวยไทย ชิงแชมป์ประเทศไทย รางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภททีม รับถ้วยเกียรติยศและโล่เกียรติยศ ณ อาคารนิมิบุตร กทม. เมื่อ 19-21 พ.ค.2554 นายอภิสิทธิ์เศวตรพนิต ม.5/3


 ********************************************************************************

   การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยรางวัลชนะเลิศจักรยานเสือภูเขา รุ่น b 15อายุไม่เกิน 16 ปีรับถ้วยเกียรติยศ และประกาศเกียรติบัตร ณ สนามสมาคมจักรยาน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เมื่อ 22 พ.ค.54เด็กหญิงสุธิมาโพนชัยแสง ม.3/6


******************************************************************************** 

   การแข่งขัน "เชียงใหม่ต้านภัยการค้ามนุษย์ มินิมาราธอน" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554 ที่ ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 


รุ่นอายุ 15 ปีชาย

             - รองชนะเลิศอันดับ 1   ด.ช.จักรกฤช   จินานาง  ได้รับถ้วยรางวัล

             - รองชนะเลิศอันดับ 2   ด.ช.สราวุฒิ    เพลัย   ได้รับถ้วยรางวัล

             - รองชนะเลิศอันดับ 3   ด.ช.รัฐวิทย์   สุมามาลย์   ได้รับถ้วยรางวัล

รุ่นอายุ 16-19 ปีหญิง

             - รองชนะเลิศอันดับ 1  นางสาวกนกวรรณ   แสนหลวง  ได้รับถ้วยรางวัล

********************************************************************************

   กิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก White Power Day To Be Number o­ne จ.เชียงใหม่ เมื่อ 21 มิ.ย.54 ณ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่


1.การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา 1,800 บาท

-ด.ญ.รัตนาวดี  เทพวรรณ์  ม.2/2

-ด.ญ.วรรณวลี   เบิกวารี    ม.3/8

-ด.ญ.วิชชุดา    จันทร์ต๋ากอง   ม.3/8

-ด.ญ.มุกประดับ    ประดับมุข   ม.3/1

-ด.ญ.อุ้มพิชยา    เหล่าสุนทรทรัพย์   ม.3/6

-ด.ญ.เกวลิน     ขันคำ     ม.3/6

-ด.ญ.ปวันรัตน์    กันทะเรียน   ม.3/3


2.การแข่งขันเต้นประกอบเพลงแอโรบิค ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล และทุนการศึกษา 1,800 บาท

-ด.ญ.พริมา    ติใจ    ป.2/1

-ด.ญ.บุษยมา    สมยะ   ป.2/1

-ด.ญ.พัชราภา    กุลอัก   ป.3/4

-ด.ญ.บุญญาพร    สังฆมณี   ป.3/4

-ด.ญ.กิรยา    มีวัฒนะกุล   ป.4/1

-ด.ญ.วรินทร   ผาแก้ว   ป.4/1

-ด.ญ.พลอย    ธนูอิน   ป.4/4

-ด.ญ.อาฑิตย   ภู่ไข่    ป.4/4

-ด.ญ.ศิรภัสสร   คชสาร   ป.6/3

-ด.ญ.ลอจือ    แซ่หู   ป.5/4


3.การแข่งขันเต้นประกอบเพลง แอโรบิค ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล และทุนการศึกษา 1,200 บาท

-ด.ช.ธนภัทร    วรรณภิระ    ม.1/4

-ด.ช.ธีรพัฒน์    เกตุสุนทร    ม.2/4

-ด.ช.พรพิทักษ์    ประณีตพลกรัง   ม.3/1

-ด.ญ.จันทิมา    หีบทอง    ม.1/7

-ด.ญ.พิชชาภัค     กลยาณี   ม.2/2

-ด.ญ.ศิริภัทร   เชียงแรง   ม.2/4

-ด.ญ.ทิชากร   สุวรรณชะตัน   ม.2/4

-ด.ญ.สุพิชชา    ชุ่มใจ    ม.2/5

-ด.ญ.สุภนิดา    ชุ่มใจ    ม.2/5

-ด.ญ.ธิดาลักษณ์    ตระกูลมัจฉา    ม.3/3

-ด.ญ.ธมนวรรณ   ธรรมชัย   ม.3/6

-ด.ญ.สุรัสวดี    ปิยดิลก    ม.3/8


 ******************************************************************

   การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ของ อบจ.เชียงใหม่ เมื่อ 25 มิ.ย.2554 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอรต์ พลาซ่า เชียงใหม่

-รางวัลชนะเลิศด.ญ.พิชชาภัค    กลยาณี   ม.2/2 ได้รับเงินรางวัล   3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

-รางวัลชมเชยด.ช.กิตติพงษ์   ดิษฐ์บรรจง   ม.3/4 ได้รับเงินรางวัล   800 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ


******************************************************************

  รายการ Sponsor Thailand Championship 2011 การแข่งขัน Spoet Dance For The Queen 2011 รอบคัดเลือกภาคเหนือ ณ จ.พะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ จ.สุพรรณบุรี

1.ด.ญ.พัทธนันท์     นวนประโคน    ป.6/1

2.ด.ญ.วราภรณ์     วงศ์หนังสือ    ม.2/4

3.ด.ช.ธีระพงษ์      เกตุสุนทร     ม.2/4

4.ด.ญ.กวิตา     เขียวฟู    ม.3/4

5.ด.ช.ตนุภัทร    ยิ่งดีสกุล     ม.3/5

6.ด.ช.ภานุปกรณ์    มุ่งลายกลาง    ม.3/5

7.ด.ญ.เกว      ใจยา     ม.3/7

8.น.ส.ณัฐณิชา      เครือธนสิงห์     ม.4/1

9.น.ส.จุติมา     ลาวัลย์สนธยา    ม.4/3

10.น.ส.ธัญญารัตน์     สังข์อินทร์     ม.4/3

11.น.ส.รุ่งทิวา     อามอ     ม.4/3

12.น.ส.สุกัญญา    สิงห์ประเสริฐ     ม.4/3

13.น.ส.เบญจรงค์    แสงเพ็ง    ม.5/1

14.นายธนากร    วรรณภิระ    ม.5/3

15.นายวีรภัทร    แก้วยิธิ    ม.5/3

16.นายวรวีร์   ปองเดช    ม.6/3


 ****************************************************************

 เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นายมรรคพร  ขัติคำ   นักเรียนชั้น ม.6/1 เยาวชนดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

เด็กชายปฏิภาณ     ราชคม   นักเรียนชั้น ม.3/4 


******************************************************************

   การประกวด MV เพลง "กว่า" เพลงรายการนำเข้าของ รายการ "ทุ่งแสงตะวัน" ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3จัดทำโดยฝ่าย TD Channel ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท โดยจะเดินทางเข้ารับรางวัล ณ บริษัท ป่าใหญ่   ครีเอชั่น

 ****************************************************************

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะและ การประกวดวาดภาพ งานครบรอบ 2600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งจัดโดย ชมรมพุทธศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

            1.การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัล 
              
               - ด.ญ.กันต์ฤทัย   ไกรฤกษ์   ม.3/2
               -ด.ญ.วราภรณ์     วิบูลกุล  ม.3/7 


        2. การประกวดวาดภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล 

              - นายกฤษณรัช     นันต๊ะคำ ม.4/2


*****************************************************************************

เยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2554 ณ พุทธสถานเชียงใหม่จัดโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

1. ด.ญ.ศุภรนุช    ประทีปคีรี        อ.3/1

2. ด.ช.วุฒิภัทร   ไชยตั๋น         ป.3/1

3. ด.ญ.พัทธนันท์ นวนประโคน    ป.6/1

4. ด.ช.ภูวดล     ขันใจวงศ์        ม.3/6

5. น.ส.อัณธิการ์      กิติกุศล        ม.5/1

 

**********************************************************************************

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โครงการแข่งขันบาสเก็ตบอลนักเรียนถ้วยรางวัลพระราชทานฯSponsor ThailandChampionship 2011 รายการ Sport Dance For
The Queen รุ่นอายุ 18 ปีรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย 9 กันยายน 2554 ณ  จ.สุพรรณบุรีจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1.ด.ญ.พัทธนันท์    นวนประโคน   ป.6/1

2.ด.ญ.วราภรณ์   วงค์หนังสือม.2/4

3.ด.ช.ธีระพงษ์    เกตุสุนทร   ม.2/4

4.ด.ญ.กวิตา    เขียวฟู      ม.3/4

5.ด.ช.ตนุภัทร   ยิ่งดีสกุล     ม.3/5

6.ด.ช.ภานุปกรณ์    มุ่งลายกลาง     ม.3/5

7.ด.ญ.เกวลี       ใจยา    ม.3/7

8.น.ส.ณัฐณิชา   เครือธนสิงห์    ม.4/1

9.น.ส.จุติมา    ลาวัลย์สนธยา    ม.4/3

10.น.ส.ธัญญารัตน์     สังข์อินทร์   ม.4/3

11.น.ส.รุ่งทิวา    อามอ   ม.4/3

12.น.ส.สุกัญญา   สิงห์ประเสริฐ   ม.4/3

13.น.ส.เบญจรงค์    แสงเพ็ง   ม.5/1

14.นายธนากร    วรรณภิระ  ม.5/3

15.นายวีรภัทร   แก้วยิธิ  ม.5/3

16.นายวรวีร์    ปองเดช   ม.6/3

 ***********************************************************************************

รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ กิจกรรมวัน-ทู-คอล! Chat ‘n Share MV Contest ณ อาคารชินวัตรเทาเวอร์ กทม. จัดโดยบริษัทAISวันที่ 8 สิงหาคม 2554

1. นายวีระวัฒน์     วิจิตรพนมศิลป์  ม.6/

2. นายมัฆวาน      มณีผ่อง     ม.6/1 

3. นายอลงกต      เจริญผล     ม.6/1

4. นายสุขุม       สุวรรณพงษ์    ม.6/2

5. นายพีรายุ       ส่งจิตร      ม.6/3

6. น.ส.ปาลิตา     ปัญญาศรี    ม.6/3

7. น.ส.กรชุดา     จงเอื้อกลาง    ม.6/3

8.น.ส.ปิยะมาศ     เสือยันต์      ม.6/3

***********************************************************************

รางวัลชมเชย การประกวด Healthy Dancercise Contest โครงการ “Brand’sGenius Creator Contest ณ เซ็นทรัลแอรพอร์ตพลาซ่า  วันที่ 25 กันยายน 2554 จัดโดย บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกั

1.เด็กหญิงฑิพย์ตะวัน สื่อกระแสร์

2.เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  สิริวรรณ

3.เด็กหญิงชญานันท์   พรมแก้ว

4.เด็กหญิงณัญนรี    อัครเดโชทรัพย์

5.เด็กหญิงอัญมณี    เหมยนรินทร์

6.เด็กหญิงยศวดี     เพ็งไธสง

7.เด็กหญิงพรลภัส    บุญมา


************************************************************

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลการแข่งขัน "ฟุตบอลยุวชนปรินส์ฯ ครั้งที่ 1" ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2554

1. ด.ช.พลากร          สุดาแก้ว

2. ด.ช.ธีรพงษ์          ปินตา

3. ด.ช.การิน            ติยะคุณ

4. ด.ช.อุกฤษณ์       วงษ์ชุมภู

5. ด.ช.เทียนชัย         สารยาสะ

6. ด.ช.บุญยวีร์         ตุ่มแดง

7. ด.ช.พันธ์เพชร       ตันประเสริฐ

8. ด.ช.สุทธิชัย          หม่อโป๊ะกู่

9. ด.ช.เจษฎา            ไชยดิลก

10. ด.ช.ปรัชญา         สุขยอด

11. ด.ช.ณัฐวัฒน์       วางโต

12. ด.ช.ณัฐวัฒน์        กูลเรือน

**************************************************************************************************************

 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกลองสะบัดชัยเนื่องในงานประเพณียี่เป็งของเทศบาลตำบลท่าศาลา ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554

1.นายอภิลักษณ์  บุญสูง    ม.5/1

2.นายอดิศักดิ์   นามจินา   ม.5/1

3.นายจุติฤกษ์   แสงโชคานนท์ ม.5/1

4.นายคมกริช    แสงชัยสุคนธกิจ ม.5/1

5.นายบัณฑิต    รักคำ      ม.5/1

6.นายณัฐพล     โพธิ์มูล    ม.5/1

7.ด.ช.อนุวัฒน์   เรียบปวง   ม.1/6

8.ด.ช.กฤษณะ   ชัยศรีธิ    ม.1/7


********************************************************

รางวัลชมเชยการประกวดประดิษฐ์กระทงใบตองงานประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

***************************************************

การประกวดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย ระดับจังหวัด ประจำปี 2554 ซึ่งจัดโดย สำนังานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา

- เด็กหญิงสิริรัตน์  ใจกว้าง นักเรียนชั้น ป.5/1  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม

************************************************************************

การแข่งขันวิ่งการกุศล "แฮรีสมินิมาราธอน" ครั้งที่ 30 ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554 ณ บริเวณหน้า P.R.C. Gymnasium 2000

รุ่นไม่เกิน 12 ปีชาย 
              1. ด.ช.มหรรณพ   สุรันนา    ม.2/4   ลำดับที่ 3
              2. ด.ช.พัฒนเดช   หอมหวล ม.2/8  ลำดับที่ 4

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย
             1. ด.ช.พรหมภรากร   พรมเสน  ม.2/6 ลำดับที่ 2
             2. ด.ช.จิรภัทร   เถาวัลย์    ม.2/5        ลำดับที่ 3
             3. ด.ช.นราวิชญ์  อยู่ธนวัฒน์  ม.2/5   ลำดับที่ 4
             4. ด.ช.พัชรพล    นามไพร     ม.2/7    ลำดับที่ 5

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง

              - น.ส.กนกวรรณ   แสนหลวง  ม.3/5  ลำดับที่ 5

 

*************************************

การประกวดฟ้อนเทียน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี งาน Chiangmai Family Carnival 2011 ณ สนาม 700 ปี 

              - ทีมที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท นักแสดงประกอบด้วย
              1. ด.ญ.วิมลรัตน์   เขียวหล้า
              2. ด.ญ.แสนฝาง  มหาชัย
              3. ด.ญ.ช่อทิพย์   ราชรักษ์
              4. ด.ญ.แพรวพรรณ   ติ๊บถา
              5. ด.ญ.พรพรรณ   ไชยมงคล
              6. ด.ญ.มีนา    เพชรพรรณางาม
              7. ด.ญ.สุทธิดา   ดวงต๋า
              8. ด.ญ.ศิริลักษณ์   คงกล่อม
              - ทีมที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ประกอบด้วย
              1. ด.ญ.พีรติกานต์   โพธิลักษณ์
              2. ด.ญ.มธุริน     ศรีวิชัย
              3. ด.ญ.สิรีธร     อ่องแสงคุณ
              4. ด.ญ.มธุรดา   ศรีวิชัย
              5. ด.ญ.มรกต     พวงสุวรรณ์
              6. ด.ญ.ปราณปิยา   ปุร
              7. ด.ญ.จินตพร    บุตรจันทร์
              8. ด.ญ.ณัฐวรรณ    รุกขชาติ


*************************************


 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานโครงการหลวง ปี 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่ประทานจาก หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  และเงินรางวัล 2,000 บาท ประกอบด้วย
              1. ด.ญ.รัตนาวดี    เทพวรรณ์
              2. น.ส.อารยา     กันทาสม
              3. น.ส.ฐิติพร    เต๊อะอ้าย
              4. น.ส.กมลชนก   อริยศรีจิต
              5. น.ส.ศุภมาส    ประวัติชอบ
              6. น.ส.ปิยวรรณ    บุญธิมา
              7. น.ส.เดือนมีนา   จันทิ

*************************************
 การประกวดฟ้อนเล็บ รายการถนนสายวัฒนธรรม และภูมิปัญญานครเชียงใหม่ ณ เวทีถนนคนเดินวัดหมื่นสาร และวัดเจดีย์หลวง 
              -ระดับประถม ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ประกอบด้วย
               1. ด.ญ.วิมลรัตน์   เขียวหล้า
               2. ด.ญ.แสนฝาง   มหาชัย
               3. ด.ญ.ช่อทิพย์    ราชรักษ์
               4. ด.ญ.แพรวพรรณ  ติ๊บถา
               5. ด.ญ.พรพรรณ    ไชยมงคล
               6. ด.ญ.มีนา   เพชรพรรณางาม
               7. ด.ญ.สุทธิดา     ดวงต๋า
               8. ด.ญ.ศิริลักษณ์    คงกล่อม
               -ระดับมัธยม ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ประกอบด้วย
                1. น.ส.ศุภมาส   ประวัติชอบ
                2. น.ส.วิชุดา   จันตาก๋อง
                3. น.ส.ปิยวรรณ   บุญธิมา
                4. น.ส.เดือนมีนา  จันทิ
                5. น.ส.อารยา    กันทาสม
                6. น.ส.ฐิติพร    เต๊อะอ้าย
                7. น.ส.กมลชนก  อริยศรีจิต
                8. ด.ญ.ปวันรัตน์   กันทะเรียน 

*****************************************

การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนวิ่งพัฒนาสุขภาพปลอดยาเสพติด และการกุศล “เทคนิคเชียงใหม่มินิมาราธอน”ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะทาง 11 กิโลเมตร

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย

   รางวัลชนะเลิศ   เด็กชายจิรภัทร   เถาวัลย์    ชั้น ม.2/5

   รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายจักกฤษณ์  จินานา    ชั้น ม.3/7

   รองชนะเลิศอันดับ 2 นายสราวุฒิ  เพลัย    ชั้น ม.3/7

   รองชนะเลิศอันดับ 3 เด็กชายพัชรพล   นามไพร    ชั้น ม.2/7

   รองชนะเลิศอันดับ 4 เด็กชายณัฐพล  นาเมืองรักษ์   ชั้น ม.3/7

            รุ่นอายุ 16 - 19 ปีชาย

 รางวัลชนะเลิศ   นายจิตริน  วงค์หนังสือ ชั้น ม.4/3

 รองชนะเลิศอันดับ 1 นายภูมิกนก   จวงจันทร์    ชั้น ม.4/3


**************************************

 การแข่งขัน วิ่งมินิมาราธอน กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอเมืองเชียงใหม่

           รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย            

ด.ช.ณัฐพล     นาเมืองรักษ์ 
ม.3/7         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

- ด.ช.พัชรพล     นามไพร 

ม.2/7          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

           รุ่นอายุไม่เกิน 16-19 ปีชาย

นายจิตริน    วงศ์หนังสือ    ม.4/3           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

-นายภูมิกนก      จวงจันทร์    ม.4/3        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3

นายพลัฎฐ์    สมยศ         ม.5/2         รองชนะเลิศอันดับ 4*************************************************

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "อุบลราชธานีเกมส์" ณ จ.อุบลราชธานี
ระหว่างวันที่
23-31 มกราคม 2555 

-กีฬาเทควันโด 


นายอำพน  แก้วมณี ม.4/4  ได้รับรางวัล  เหรียญเงิน ประเภทต่อสู้ น้ำหนัก 45-48กิโลกรัม 

-กีฬาวูซู


    1. ด.ญ.อุ้มพิชยา  เหล่าสุนทรทรัพย์ ม.3/6

ได้รับรางวัล

เหรียญทอง ประเภทยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน
เหรียญเงิน ประเภทยุทธลีลาไท่จี๋เจี้ยน

 2. เด็กหญิงศศิธร สมเพชร ม.2/5   ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ประเภทยุทธลีลาปากัวเชียง

กีฬาเปตอง


เด็กหญิงภานุมาศ  จิตรัตน์ ม.2/3      ได้รับรางวัล  1 เหรียญเงิน ประเภทคู่ผสม 

********************************************************

รายการ เทควันโดเชียงใหม่โอเพ่น ครั้งที่ 1 ณ สนาม 700 ปี ซึ่งจัดโดยชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์กีฬาเทควันโดสนามกีฬา 700 ปี การกีฬาแห่งประเทศไทย สถาบันสมาร์ทเทควันโด และชมรมผู้ปกครองสมาร์ทแฟมิลี่

- เด็กชายปณิธิ   ชัยวิเศษ ป.1/2   ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง ประเภทพุ่มเซเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย

- เด็กชายก้องภพ  ภู่ชัย ม.1/5  ได้รับรางวัล

          1 เหรียญทอง ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 11-14 ปีชาย

          1 เหรียญเงิน ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 11-14 ปีชาย

          1 โล่รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภท พุมเซ่

- นายอำพน  แก้วมณี ม.4/4 ได้รับรางวัล

        1 เหรียญทอง ประเภทต่อสู้ น้ำหนัก 45-48 กิโลกรัม

       โล่รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทต่อสู้******************************************************

         สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนดมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ประจำปี 2554 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 จำนวน 76 คน โดยมีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์จำนวน 5นาย ได้แก่

1. ชั้นที่ 2 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ภูวดล  ขันใจวงศ์

2. ชั้นที่ 2 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนติภูมิ  พรหมวิชัย

3. ชั้นที่ 2 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ตะวัน  โพธิ์เส็ง

4. ชั้นที่ 2 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วรวุฒิ  วงค์ษา

5. ชั้นที่ 3 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สุทธิชาติ  แสงจันทร์


 

***************************************************************************************

     นายมรรคพร  ขัติคำ ปฏิบัติหน้าที่เป็นฑูตเผยแพร่กิจกรรมของศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย เอเดนเชียงใหม่ ทางศูนย์ฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 227,000 บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยคุณ การย์วิชญ์  วงษ์ทอง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เป็นตัวแทนศูนย์ฯ มอบ


         ***************************************************************

  โครงการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2554  นายมรรคพร  ขัติคำ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

*****************************************************

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ และบรรยายธรรมะ ณ วัดพันอ้น  เนื่องในวันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2555 

การแข่งขันบรรยายธรรมะ

          ระดับประถมศึกษาตอนต้น

                    - รางวัลรองขนะเลิศอันดับ 1   เด็กหญิงปรัสรา  แจ่มกระจ่าง    นักเรียนชั้น ป.2/2

         ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เด็กหญิงสิริภัส  อารีมิตร  นักเรียนชั้น ป.5/4

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ

                  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   เด็กชายณัฐวุฒิ  เทปิน  นักเรียนชั้น ม.3/4

                 - รางวัลชมเชย   เด็กหญิงกันต์ฤทัย    ไกรฤกษ์  นักเรียนชั้น ม.3/2


*******************************************************************

 ศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2555 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ณ พุทธสถานเชียงใหม่ จำนวน 3 คน ได้แก่

            - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6     เด็กหญิงสมินทร   สารทอง  นักเรียนฃั้น ป.6/1

           - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3       เด็กหญิงสุชานันท์  สัมฤทธิตานนท์  นักเรียนชั้น ม.1/1

           - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6       นางสาววิรัญญา   วิเศษสิงห์   นักเรียนชั้น ม.4/1


************************************************************