Untitled Document
 
 
 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 37/2553

ปีที่ 20 ฉบับที่ 36/2553

ปีที่ 19 ฉบับที่ 35/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 34/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 33/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 32/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 31/2550

ปีที่ 16 ฉบับที่ 30/2550

ปีที่ 15 ฉบับที่ 29/2549

ปีที่ 15 ฉบับที่ 28/2549

  

   ฝ่ายคอมพิวเตอร์
   วิทยาศาสตร์
   สุขศึกษา และ พลศึกษา
   ภาษาไทย
   ภาษาอังกฤษ
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   ศิลปศึกษา
   คณิตศาสตร์
   เรื่องน่ารู้
   นิทานออนไลน์
   หนังสือน่าอ่าน
   e-Book สำนักเทคโนโลยี เพื่อการเรียนฯ

 
 
 
 
Untitled Document
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
 สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
 สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่


 
 

 

 
 
 
Untitled Document ห้องวิทยาศาสตร์

ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์


 ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารวิฆเนศ เป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดย เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์เช่น ทางด้าน สารเคมี ทางด้านกลศาสตร์ ฯลฯ โดยอยู่ภายด้านการดูแลของคณะครูวิทยาศาสตร์ อย่างใกล้ชิด ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์นั้นมี อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างครบถ้วย ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ทำการทดลอง การคิดวิเคราะห์ และทราบผลการทดลองได้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพของการเรียนรู้ของนักเรียน