โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่


ห้องวิทยาศาสตร์

ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์


 ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารวิฆเนศ เป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดย เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์เช่น ทางด้าน สารเคมี ทางด้านกลศาสตร์ ฯลฯ โดยอยู่ภายด้านการดูแลของคณะครูวิทยาศาสตร์ อย่างใกล้ชิด ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์นั้นมี อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างครบถ้วย ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ทำการทดลอง การคิดวิเคราะห์ และทราบผลการทดลองได้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพของการเรียนรู้ของนักเรียน