โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่


รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2540

สถานศึกษารับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม รับโล่พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ปี 2540