Untitled Document
 
 
 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 37/2553

ปีที่ 20 ฉบับที่ 36/2553

ปีที่ 19 ฉบับที่ 35/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 34/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 33/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 32/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 31/2550

ปีที่ 16 ฉบับที่ 30/2550

ปีที่ 15 ฉบับที่ 29/2549

ปีที่ 15 ฉบับที่ 28/2549

  

   ฝ่ายคอมพิวเตอร์
   วิทยาศาสตร์
   สุขศึกษา และ พลศึกษา
   ภาษาไทย
   ภาษาอังกฤษ
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   ศิลปศึกษา
   คณิตศาสตร์
   เรื่องน่ารู้
   นิทานออนไลน์
   หนังสือน่าอ่าน
   e-Book สำนักเทคโนโลยี เพื่อการเรียนฯ

 
 
 
 
Untitled Document
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
 สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
 สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่


 
 

 

 
 
 
Untitled Document
25490920 : สารวันเยาวชนแห่งชาติวันที่ 20 กันยายน 2549


สารเนื่องในวโรกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2549

          การประกาศยกย่องเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับเยาวชนของโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนโดยฝ่ายกิจกรรมได้กระทำมาโดยตลอดทุกปี จุดมุ่งหมายนอกจากจะเป็นการเผยแพร่เกียรติประวัติ คุณความดีของบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้สังคมโดยทั่วไปได้รู้จัก ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนของโรงเรียนในภาพรวม ได้ตระหนักถึงผลแห่งการประกอบคุณความดี และมุ่งประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม อันจะส่งผลให้โรงเรียน สังคมและประเทศชาติ เป็นสังคมแห่งเยาวชนที่มีคุณภาพ
         ในนามของโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับเยาวชน และเยาวชนดีเด่นของโรงเรียน ประจำปี 2549 ทุกสาขา ขอนักเรียนทุกคนได้ยึดถือเป็นตัวอย่าง และขอผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนและเยาวชนดีเด่นทุกคนได้ยึดมั่นในความดี ที่ได้รับการประกาศยกย่องให้คงอยู่ตลอดไปดร.อุทัย  สื่อกระแสร์
เจ้าของ-ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่