โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่25490920 : สารวันเยาวชนแห่งชาติวันที่ 20 กันยายน 2549


สารเนื่องในวโรกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2549

          การประกาศยกย่องเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับเยาวชนของโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนโดยฝ่ายกิจกรรมได้กระทำมาโดยตลอดทุกปี จุดมุ่งหมายนอกจากจะเป็นการเผยแพร่เกียรติประวัติ คุณความดีของบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้สังคมโดยทั่วไปได้รู้จัก ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนของโรงเรียนในภาพรวม ได้ตระหนักถึงผลแห่งการประกอบคุณความดี และมุ่งประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม อันจะส่งผลให้โรงเรียน สังคมและประเทศชาติ เป็นสังคมแห่งเยาวชนที่มีคุณภาพ
         ในนามของโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับเยาวชน และเยาวชนดีเด่นของโรงเรียน ประจำปี 2549 ทุกสาขา ขอนักเรียนทุกคนได้ยึดถือเป็นตัวอย่าง และขอผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนและเยาวชนดีเด่นทุกคนได้ยึดมั่นในความดี ที่ได้รับการประกาศยกย่องให้คงอยู่ตลอดไปดร.อุทัย  สื่อกระแสร์
เจ้าของ-ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่